Werkwijze

Diensten

Kosten

Het kantoor hanteert redelijke, bespreekbare, tarieven. Het exacte tarief is afhankelijk van o.a. het belang en de omvang van de zaak, de spoedeisendheid van de werkzaamheden, en de mate waarin specialistische kennis is vereist.

 

In een eerste bespreking worden hierover heldere afspraken gemaakt.

 

Daarnaast biedt ons kantoor de mogelijkheid om vaste prijsafspraken te maken voor echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Voor een echtscheiding zonder kinderen betaalt u € 1.750,-. Dit is inclusief alle kosten. Voor een echtscheiding met kinderen betaalt u € 2.250,- inclusief kosten. Meer informatie en de voorwaarden vindt u bij de nieuwsberichten.

 

 

Gefinancieerde Rechtsbijstand

Ook voor op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand kunt u bij ons terecht.

 

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die afhankelijk is van het inkomen. Vraag een verwijzing (diagnosedocument) aan via het Juridisch Loket; u ontvangt dan een korting op de eigen bijdrage. Ons kantoor kan de aanvraag ook voor u verzorgen.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Klanttevredenheid

Dietvorst & Te Braake advocaten stelt het op prijs uw mening te vernemen over de behandeling van uw zaak.

 

Wanneer u een email stuurt met het verzoek om een klanttevredenheidsformulier dan zenden wij u het formulier per email toe.

 

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Interne Klachtenregeling

Dietvorst & Te Braake doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Dietvorst & Te Braake.

 

Algemene bepalingen

 

1.  In dit reglement wordt verstaan onder:

Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door medewerkers van Dietvorst & Te Braake, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt;

Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht indient;

Klachtenprocedure: de binnen Dietvorst & Te Braake gehanteerde procedure voor behandeling van klachten;

Klachtenregeling: het onderhavige document, zijnde de schriftelijke weergave van de binnen Dietvorst & Te Braake gehanteerde klachtenprocedure; Klachtenfunctionaris: de persoon, niet zijnde de medewerker tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen;

Klachtendossier: een intern per klacht bij te houden dossier, waarin alle documenten die met de betreffende klacht verband houden zijn opgenomen;

Medewerker: eenieder die werkzaamheden verricht voor Dietvorst & Te Braake.

 

2.  In de algemene voorwaarden van Dietvorst & Te Braake is melding

gemaakt van het bestaan van de onderhavige klachtenregeling.

3.  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een medewerker van

Dietvorst & Te Braake  zich in de uitvoering van zijn werkzaamheden jegens hem of een ander heeft gedragen, alsmede over de door Dietvorst & Te Braake verstuurde declaratie, een klacht in te dienen.

4.  Dietvorst & Te Braake draagt er zorg voor dat de behandeling van

mondelinge en schriftelijke klachten zorgvuldig geschiedt.

 

Indiening van een klacht

 

5.  De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris,

zijnde de heer mr. G. Veen of, indien de klacht de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris betreft, de plaatsvervangend klachtenfunctionaris, de heer mr. M. Heijnneman.

6.  Indien de klacht niet wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris maar bij een medewerker van Dietvorst & Te Braake, zal de medewerker de klacht ter kennis brengen van de klachtenfunctionaris.

7.  De klacht dient ten minste te bevatten:

de naam en het adres van klager;

de datum van indiening van de klacht;

een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

8.  De klachtenfunctionaris bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van

de klacht.

9.  Bij de ontvangstbevestiging wordt klager op de hoogte gesteld van het

verloop van de klachtenprocedure.

 

Behandeling van een klacht

 

10. Alle klachten worden geregistreerd door middel van een per klacht bij te

houden klachtendossier.

11. De klacht zal worden behandeld door de klachtenfunctionaris, die de klacht

registreert en classificeert.

12. De klacht wordt geclassificeerd:

naar de wijze van indiening:

a. mondeling;

b. schriftelijk.

naar de aard van de klacht volgens de volgende categorieën:

a. klachten over de werkwijze van/bejegening door de medewerker;

b. klachten over de juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;

c. klachten over de financiële aspecten van de dienstverlening;

d. klachten over de praktijkvoering in het algemeen.

13. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt klager -

onder mededeling van de reden - daarvan door de klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld.

14. Wanneer een klacht wordt ingediend, wordt de medewerker waartegen de

klacht zich richt op de hoogte gesteld van de klacht.

15. De klachtenfunctionaris bepaalt of klager en degene op wie de

klachtbetrekking heeft worden gehoord.

16. De klachtenfunctionaris zal binnen vier weken na ontvangst de klacht

afhandelen. Indien nodig kan de klachtenfunctionaris die termijn met vier weken verlengen.

17. De beslissing op de klacht wordt aan de klager meegedeeld door de

klachtenfunctionaris.

 

Analyse van de klachten

 

18. Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten en wordt

de analyse van de klachtgegevens door de medewerkers van Dietvorst & Te Braake besproken.

19. Indien nodig doet de klachtenfunctionaris voorstellen aan Dietvorst & Te

Braake om de dienstverlening te verbeteren.

 

Overig

 

20. Voor informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de

klachtenfunctionaris.

21. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

Algemene Voorwaarden

1.

Dietvorst & Te Braake advocaten is een maatschap die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

2.

Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dietvorst & Te Braake. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 

3.

Verstrekte opdrachten worden door Dietvorst & Te Braake uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (“cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

4.

De advisering door Dietvorst & Te Braake ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van Dietvorst & Te Braake ontvangt.

 

5.

Iedere aansprakelijkheid van Dietvorst & Te Braake is beperkte tot het bedrag dat het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

 

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Dietvorst & Te Braake aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

 

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Dietvorst & Te Braake in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met een maximum van € 100.000,-.

 

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

6.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Dietvorst & Te Braake, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Dietvorst & Te Braake zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

 

7.

De cliënt is gehouden Dietvorst & Te Braake te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Dietvorst & Te Braake te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

 

8.

Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Dietvorst & Te Braake de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Dietvorst & Te Braake is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Dietvorst & Te Braake niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door Dietvorst & Te Braake bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

 

9.

De kosten van uitvoering van de opdracht door Dietvorst & Te Braake omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.

 

Dit uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het door Dietvorst & Te Braake periodiek vast te stellen basisuurtarief, vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

 

De kantoorkosten, de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

 

De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Dietvorst & Te Braake ten behoeve van de cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer de griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op minimaal € 0,40 per kilometer.

 

Dietvorst & Te Braake is gerechtigd het door haar gehanteerde basisuurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na de verhoging van het basisuurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.

 

10.

Betaling van declaraties van Dietvorst & Te Braake dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

 

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Dietvorst & Te Braake gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10% van de hoofdsom.

 

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren kosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

11.

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Dietvorst & Te Braake, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

 

12.

Ingeval de cliënt tekort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Dietvorst & Te Braake weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

 

13.

Dietvorst & Te Braake registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Dietvorst & Te Braake geeft op de voorhand aan degenen die deze diensten verlenen toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Dietvorst & Te Braake dan de direct betrokken advocaat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

 

14.

De rechtsverhouding tussen Dietvorst & Te Braake en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

Indien Dietvorst & Te Braake als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.

 

15.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Dietvorst & Te Braake werkzaam zijn of zijn geweest.

 

16.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zullen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands.

 

Als er verschil van mening bestaat over de strekking van deze voorwaarden, dan is de Nederlandse tekst bindend.

 

 

Frans den Hollanderlaan 14

 

4461 HN

 

Goes, Zeeland

 

Nederland

 

t: +31 (0) 113 21 2002

e: info@dietvorstentebraake.nl

 

f: +31 (0) 113 21 2908

 

Postbus 380

 

4460 AT

 

Goes, Zeeland

 

Nederland

Back to Top

| Sitemap |

 Disclamer |

Colofon |

 Dietvorst & Te Braake Advocaten ©2017